رشد 8/5 درصدی سرمایه گذاری بخش خصوصی چین در 10 ماه نخست 2017

سرمایه گذاری دارایی های ثابت بخش خصوصی چین در 10 ماه نخست سال جاری نسبت به بازه مشابه سال گذشته 5/8 درصد افزایش یافت .
به گزارش اداره ملی آمار چین ، نرخ رشد در 9 ماه نخست سال کمتر از 6 درصد افزایش یافت .
سرمایه گذاری دارایی های ثابت توسط بخش خصوصی از ژانویه تا اکتبر به 31/37 تریلیارد یوان (4/73 تریلیارد دلار آمریکا) رسید.
این مقدار 60/6 درصد از سرمایه گذاری دارایی های ثابت را تشیکیل می دهد که این رقم در بازه ژانویه – سپتامبر 60/5درصد بود .
منبع : شینهوآ