کنفرانس رهبران اتاقهای بازرگانی در شیامن


به نقل از آقای مجـــــید رضا حریری نایب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع ایران وچین در شیامن : در روز 8 سپتامبر در حاشیه نمایشگاه سرمایه گذاری شیـامن کنفرانـــس رهبران اتـــاقهای بازرگانی با موضوع LOW CARBON ECONOMY  برگزار گردید که در این کنفرانس آقای عسگراولادی رئیس اتاق بازرگانی ایران وچین در خصوص موضوع  کنفرانس و شرایط  و ظرفیت ها و فرصتهای سرمایه گذاری در ایران  را سخنرانی نموده و از فرصت موجود جهت تشویق کلیه کشورها در این مورد استفاده نمودند .