اطمینان خاطر کارشناسان برنامه ریز اقتصادی چین از رشد سالانه 6/5 درصدی

به گفته کارشناسان برنامه ریز اقتصادی چین با توجه به مصرف داخلی به عنوان محرک اصلی توسعه اقتصاد ، دستیابی به رشد اقتصادی سالانه 6/5 درصدی امکان پذیر است.
به گفته هی لیفنگ رئیس کمیسیون اصلاح و توسعه ملی با توجه به ثبات تکانه رشد اقتصادی و پتانسیل های بازار می توان با سخت کوشی به رشد اقتصادی 6/5 درصدی تعیین شده در گزارش کاری دولت در سال جاری دست یافت .
به گفته وی در حاشیه نشست مطبوعاتی جلسه سالانه سیزدهیمن کنگره ملی خلق  با توسعه بیشتر صنایع در حال ظهور و خدمات نوین پیش بینی می شود 60 درصد رشد اقتصادی در سال 2018 از مصرف نشات گیرد .
در سال 2017 مصرف موجب 58/8 درصد رشد اقتصادی شد که این رقم نسبت به 5 سال گذشته 4 درصد افزایش یافت.
با توجه به پیشبرد سرمایه گذاری در بخش اقتصاد واقعی ، سرمایه گذاری نیز یک سوم رشد اقتصادی سال جاری را تشکیل خواهد داد .
به گفته وی تجارت خارجی رشد ثابتی خواهد داشت و مادامی که رشد اقتصاد جهان باثبات باشد  8 الی 9 درصد رشد اقتصادی را به خود اختصاص خواهد داد .  
ضمن تلاش های صورت گرفته در راستای میزبانی اولین اکسپو بین المللی واردات چین در سال جاری ، چین در نظر دارد روابط خود را با جهان بیشتر گسترش دهد و با افزایش قشر متوسط جامعه میزان مصرف را نیز افزایش دهد.
انتظار می رود پیشرفت های  بیشتری در اصلاح ساختار بخش تامین بر اساس دستاوردهای مطلوب اقداماتی چون کاهش ظرفیت ها صورت گیرد. هدف سال آینده کاهش ظرفیت صنایعی چون شیشه ، سیمان و آلومینیوم الکترولیتی است.
اقتصاد چین در سال 2017 با رشد 6/9 درصدی پس از 7 سال متوالی به اوج رسید و بیشتر از نرخ تعیین شده از سوی دولت بود.
منبع : شینهوآ