تایید سه منطقه نمایشی در چین برای توسعه پایدار

شورای دولتی ، کابینه چین در راستای اجرای سند 2030 توسه پایدار سه منطقه شنزن ، تای یوان و گویلین را برای ساخت منطقه نمایشی نوآور انتخاب کردند.
طبق برنامه شورای دولتی چین در راستای توسعه پایدار در نظر دارد 10 منطقه را جهت توسعه ملی افتتاح نماید.
سند 2030 توسعه پایدار کلیدی برای کاهش فقر جهانی تا سال 2030 است.
چین در نظر دارد با آزمایش پروژه های نوآوری در مناطق توسعه ای به توسعه موفقیت در سراسر کشور بپردازد و اه حل های خود را سایر کشورها پیشنهاد نماید.
منبع : شینهوآ