رشد 9/7 درصدی خرده فروشی چین در دو ماه نخست سال

طبق آمار اداره ملی آمار چین ، در دو ماه نخست سال 2018 خرده فروشی کالاهای مصرفی چین نسبت به بازه مشابه سال گذشته 9/7 درصد افزایش یافت .
منبع : شینهوآ