رشد سریع تر سرمایه گذاری توسعه دارایی چین

طبق آمار اداره ملی آمار چین ، سرمایه گذاری چین در توسعه دارایی در دو ماه سال جاری نسبت به بازه مشابه سال گذشته 9/9 درصد افزایش یافت که این رقم نسبت به درصد رشد 12 ماه سال گذشته 7 درصد بالاتر بود .
منبع : شینهوآ