تخصیص 500 میلیون دلار توسط بانک توسعه اسلامی (IDP) برای توسعه نوآوری علم و فناوری

گروه بانک توسعه اسلامی در راستای حمایت از طرح های علوم و فناوری کشورهای عضو این گروه 500 میلیون دلار بودجه اختصاص داد .
صندوق بازنشستگی به سرمایه گذاران کشورهای در حال توسعه فرصت برخورداری از بازار و سرمایه گذاری می دهد .
به گفته بندر حجار رئیس این گروه در چهل و سومین نشست سالانه در پایتخت تونس ، بانک توسعه اسلامی نسبت به این موضوع مطلع است که ساکنان جهان در حال توسعه به چیزی فراتر از تخصیص بودجه نیاز دارند . مردم جهان به راه حل های پایداری برای نجات از فقر نیاز دارند .
بانک توسعه اسلامی از ایجاد دو هیات مدیره عالی رتبه برای هدایت راهبرد بانک ها و بازبینی درخواست بودجه خبر داد.  
این بانک از 57 کشور عضو برای شناسایی منابع بیشتر در راستای رفع نیازهای توسعه ای دعوت به عمل آورد.
منبع : شینهوآ