چین شاهد استقلال بیشتر جوامع تجاری از دولت

به گفته وزارت امور مدنی چین وابستگی 388 انجمن تجاری ملی چین از دولت از سال 2015 کاهش یافته است.
به گفته این وزارت طبق برنامه 2015 در راستای کاهش روابط جوامع تجاری – دولتی ، این جوامع تجاری از لحاظ سازمانی ، عملکردی ، مالی و پرسنل مستقل از نهادهای اداری شده اند. حزب کمونیست کمیته مرکزی چین و شورای دولتی در جولای 2015 از این برنامه رونمایی کردند که از تشدید وابستگی اجرایی ، مالی و پرسنلی جوامع تجاری و دولتی خبر داد .
برخی از انجمن هایی که به دپارتمان های دولتی یا موسسات دولتی وابسته هستند می بایست به تفکیک کارمندان ، فعالیت و دارایی شان بپردازند.
طبق این برنامه ، این اقدام به طور کامل به کارکرد های خاص و مزایای استفاده از انجمن های تجاری در "هنجارهای جدید" توسعه اقتصادی منجر خواهد شد.
بر اساس بیانیه این وزارت ، از سال 2015 حدود 428 انجمن تجاری ملی برنامه هایی برای دستیابی به استقلال ارائه کرده اند.
برای 40 انجمنی که به فعالیت مستقل از دولت خاتمه نداده اند ، اقدامات بیشتری باید در راستای هدایت آن ها به سوی تفکیک و استقلال صورت گیرد .
منبع : شینهوآ