توسعه چین ارائه دهنده فرصت های بی نظیر به جهان

طبق آمار اداره ملی آمار چین ، رشد اقتصادی باثبات چین موجب بهبود اقتصاد جهانی و رشد تجاری شده است و فرصت های بی نظیری برای سایر کشورها به دنبال داشته است .
براساس بیانیه اداره ملی آمار ، در سال های اخیر رشد اقتصاد چین نرخ رشد متوسط به بالایی داشته است و به عامل ضروری بهبود اقتصاد جهانی و توسعه پایدار تبدیل شده است.
تولید ناخالص داخلی چین بر حسب نرخ مبادلات سال های متوالی 14/8 درصد از اقتصاد جهان در سال 2016 را تشکیل داد که این رقم در سال 2013 حدود 12/5 درصد بود.
میانگین رشد سالانه چین در سال های 2013 تا 2016 با احتساب نرخ دلار آمریکا در سال 2010 حدود 7/2 درصد بود که در مقایسه با رشد 2/1 درصدی آمریکا ، 1/2 درصدی منطقه اروپا ، 1/1 درصدی ژاپن و 2/7 درصدی سراسر جهان در بازه مشابه بیشتر بود.
بر اساس اداره ملی آمار چین ، رشد اقتصاد چین عامل مهمی برای رشد اقتصاد جهان می باشد و طی این بازه بیش از 30 درصد میانگین رشد جهانی را موجب شده است.
بی ثباتی اقتصاد چین نسبت به همتایانش کمتر است .
در سال 2013 – 2016 تغییر رشد اقتصاد چین در بازه 11/1 درصدی نوسان داشت که این بازه در مقایسه با کشورها و مناطق مذکور کمتر می باشد.
چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان نقش مهمی در کاهش ریسک های ناشی از بی ثباتی اقتصاد جهان ایفا می کند.
به گفته این اداره اگر تاثیرات مثبت چین نباشد میانگین رشد سالانه 0/6 درصد کاهش خواهد یافت و بازه نوسانات 5/2 درصد افزایش خواهد یافت.
بانک جهانی رشد اقتصاد جهان در سال 2017 را بالای 3 درصد برآورد کرد . اقتصاد چین 15/3 درصد از اقتصاد جهان را به خود اختصاص داده و حدود 34 درصد رشد اقتصاد جهان را موجب می شود.
در عین حال چین با دارا بودن یک پنجم جمعیت جهان ،  عامل محوری رشد مصرف جهان می باشد .
در سال 2013 –  2016 مجموع میزان مصرف چین با احتساب نرخ ثبات دلار موجب 23/4 درصد رشد مصرف جهان شد که بیشتر از نرخ 23 درصدی آمریکا ، 7/9 درصدی منطقه اروپا و 2/1 درصدی ژاپن بود.
میزان مصرف در چین سالانه 7/5 درصد افزایش می یابد که بیشتر از رشد 2/4 درصدی جهان می باشد.
تقاضای واردات چین در سال های اخیر با سرعت افزایش یافت و موجب رشد تجارت بین الملل و ارتقا بهبود اقتصاد جهان شد.
طبق آمار بانک جهانی ارزش کالاها و خدمات وارداتی چین 9/7 درصد از ارزش کل جهانی در سال 2016 می باشد که این رقم در سل 2011 حدود 8/4 درصد بود که چین به افزایش واردات از سایر کشورها پرداخت.
توسعه چین نه تنها مزایایی برای شهروندان چینی به دنبال داشته است بلکه فرصت های توسعه ای برای سایر کشورها فراهم آورده است.
ابتکار یک کمربند – یک راه چین حمایت خوبی از کشورهای مربوطه کسب کرد و بسیاری از کشورهای در حال توسعه از طریق مشاوره جامع ، مشارکت و منافع مشترک نیز از این ابتکار بهره مند شده اند.
در حال حاضر بیش از 100 کشور و سازمان بین المللی در این ابتکار مشارکت کرده اند و بیش از 80 مورد آن ها با چین تفاهمنامه همکاری امضا کرده اند.
چین در سال جاری  به چهلمین سالگرد وضع اصول بازگشایی و اصلاحات اشاره کرد که در نتیجه رشد قدرتمند چین طی چهار دهه اخیر می باشد.
اوایل این هفته مقامات چینی از اقدامات جدیدی در زمینه گسترش اصلاحات و بازگشایی از جمله گسترش دسترسی بازار ، ایجاد فضای جذاب سرمایه گذاری ، تقویت حقوق دارایی معنوی و افزایش واردات رونمایی کردند.
منبع : شینهوآ