اهمیت بخش خصوصی در اقتصاد چین

طبق آمار ، بخش خصوصی نقش مهمی در توسعه سریع بلند مدت اقتصاد چین ایفا کرده است.
طبق آمار اداره ملی آمار چین ، تعداد فعالیت های صنعتی بخش خصوصی با بازده بیش از 20 میلیون یوان (3/18 میلیون دلار) در سال 2017 به 222 هزار مورد رسید که این رقم نسبت به 5 سال گذشته 17/5 درصد افزایش داشت و 57/7 درصد از کل را به خود اختصاص داده است .
تا پایان سال 2017 بخش خصوصی 22/3 درصد از مجموع دارایی های صنعتی را تشکیل می دهد که نسبت به سال 2012 حدود 2/4 درصد افزایش یافت . درآمد اصلی تجاری آن ها با رشد 3/7 درصدی نسبت به 5 سال گذشته به 34/4 درصد رسید.
طبق اداره ملی آمار ، افزایش رشد تجارت بخش خصوصی موجب رشد اقتصادی و ثبات وضعیت اشتغال شده است. در سال گذشته 32 میلیون نفر در بخش خصوصی فعالیت کردند که 36/9 درصد از کل را تشکیل می دهد و این رقم نسبت به سال 2012 حدود 32/6 درصد افزایش یافت  .
دولت از زمان اصلاحات و بازگشایی (حدود 40 سال پیش) از بخش خصوصی به صورت بی وقفه حمایت کرده است و تلاش های بیشتری در راستای بهبود فضای تجاری ، حفظ ثبات انتظارات سیاسی و حفظ منافع و حقوق شان متعهد شده است.
تعداد کسب و کارهای خصوصی درکشور چین تا پایان سال 2017 به  2/86 میلیون مورد رسید.
نهادهای مختلف در بازار چین رونق یافتند. طی 5 سال گذشته میانگین سالانه بازده صنعتی چین 7/4 درصد بود که بازده شرکت های دولتی ، کسب و کارهای خصوصی و شرکت های سرمایه گذاری شده خارجی به ترتیب 4/3 ، 8/9 و 5/9 درصد افزایش یافت.
شرکت های دولتی چین در صنایعی چون نفت و زغال سنگ حضور پر رنگ داشتند و در بخش های رقابتی چون خوراک ، منسوجات و دارو حضور کمرنگ تری داشتند.
میانگین رشد سالانه سالانه دارایی ترکیبی شرکت های دولتی صنعتی نسبت به 5 سال گذشته حدود 6/4 درصد افزایش یافت و تا پایان 2017 به 42/5 تریلیارد یوان رسید که 37/9 درصد از کل را به خود اختصاص داده اند که این رقم نسبت به سال 2012 حدود 40/6 درصد کاهش داشت.
طبق آمار اداره ملی آمار تعداد شرکت سرمایه گذاری شده خارجی بزرگ تا پایان سال 2017 به 50 هزار مورد رسید که دارای 22/5 تریلیارد یوان دارایی و بیش از 20 میلیون پرسنل است.
منبع : شینهوآ