قوانین و مقررات چین

قوانین و مقررات چینقوانین صادرات و واردات جمهوری خلق چین

قانون تجارت خارجی

مقررات عوارض صادرات و واردات

ضوابط اجرایی درخواست صدور مجوز صادرات و واردات از سوی موسسات با سرمایه خارجی

قوانین گمرکی جمهوری خلق چین

قانون گمرکی چین

قوانین مربوط به مالیات ها

قانون شرکتهای جمهوری خلق چین

قانون ثبت شرکت در چین

قانون تجارت خارجی

قانون حل اختلاف جمهوری خلق چین

قانون حل اختلافقوانین سرمایه گذاری شرکتهای خارجی درجمهوری خلق چین

ضوابط نحوه اداره شرکتهای مشترک بازرگانی با حضور اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی در چین

قانون موسسات با سرمایه خارجی

قانون تشکیل موسسات با سرمایه کاملا خارجی

قانون موسساتی که توسط خارجی ها تأمین مالی می گردد

قانون همکاری مشترک (طی قرارداد)(JV) با خارجی

قانون همکاری مشترک (JV) از طریق سرمایه گذاری چینی ها و خارجی ها

قانون موسسات تعاونی مشترک چینی و خارجی

ضوابط اجرایی درخواست صدور مجوز صادرات و واردات از سوی موسسات با سرمایه خارجی

ضوابط سرمایه گذاری خارجی در حوزه های بازرگانی

سایر مقررات مربوط به سرمایه گذاری خارجی در حوزه های بازرگانی

ضوابط اداره موسسات ثبت علائم تجاری

ارتباطات سرمایه گذاری

پایگاه اطلاع رسانی دولت چین در زمینه سرمایه گذاری

پایگاه اطلاع رسانی دولت چین در خصوص ثبت شرکتهای خارجی

مقالات و گزارشها

الزامات جدید ثبت دفتر نمایندگی موسسات خارجی در چین

نحوه ایجاد دفتر نمایندگی در چین

ثبت موسسات با سرمایه خارجی در چین

اعتبار سنجی شرکت ها

حل اختلاف تجاری