رشد 40 برابری تولید ناخالص داخلی پکن از سال 1978


به گزارش شهرداری پکن تولید ناخالص داخلی منطقه ای نسبت به زمان ؛از اصلح و گشایش چین در سال 1978حدود 41 برابر افزایش یافته است.

تولید ناخالص داخلی پکن در آغاز اجرای اصلاح و گشایش چین معادل 10/88 میلیارد یوان (1/58 میلیارد دلار) بود و این رقم در سال 2017 به 2801/49 میلیارد یوان رسید.

به گفته شهرداری پکن ، رشد اقتصادی پکن از سال 2011 با نوسان دربازه 6/5 و 7 درصد وضعیت باثباتی داشته است .

پکن به افزایش سرمایه گذاری در صنایع علوم و فناوری پرداخته است که گام مهمی در راستای توسعه ساختار اقتصاد سرمایه می باشد.

منبع : چاینادیلی