چین درصدد حذف بیشتر موانع و محدودیت های سرمایه گذاری خارجی

چین نسبت به اجرای سیاست های مربوط به کاهش موانع و محدودیت های سرمایه گذاری خارجی و بهبود محیط تجارت مبادرت ورزیده است .

مقامات به کاهش قوانین و مقررات محدودکننده سرمایه گذاری خارجی که خارج از لیست منفی رسمی است پرداخته اند.

به گفته گو فنگ سخنگوی وزارت بازرگانی چین ، این نهاد با همکاری سایر دپارتمان ها به اجرای قوانین مربوطه بخش های مختلف خواهد پرداخت و بازبینی و ابطال برخی از آن ها تا پایان سال 2019 طول خواهد کشید.

چین تا پایان سال 2019 تمام موانع سرمایه گذاری خارجی که خارج از لیست منفی است را حذف خواهد کرد و برای تضمین رفتار یکسان با سرمایه گذاران خارجی در روند تدارکات دولتی ، موسسات مالی و تعیین صلاحیت بررسی ویژه ای را آغاز خواهد نمود.

چین برای بهبود فضای کسب و کار و سرمایه گذاری ، حفاظت قانونی از سرمایه گذاران خارجی و تسهیل گشایش به تسریع اتحاد قانون گذاری در زمینه سرمایه گذاری داخلی و خارجی خواهد پرداخت.

مقامات استانی تا پایان امسال مکانیزمی برای رسیدگی به شکایات تجار خارجی راه اندازی خواهند کرد.


شینهوآ