هفت اولویت برنامه کاری اقتصاد چین در سال 2019

اداره سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست چین 13 دسامبر نشستی به منظور بررسی برنامه کاری اقتصاد چین در سال 2019 برگزار کرد.

برنامه اقتصادی سال آینده بر 7 بخش ذیل معطوف است :

1. مبارزه با ریسک های تامین مالی ، فقر و آلودگی در اولویت قرار دارد و تلاش های بیشتری در راستای اقداماتی از این قبیل صورت خواهد گرفت.

2. ارتقا توسعه کیفی در بخش تولید و تجمیع هر چه بیشتر تولیدات پیشرفته و بخش خدمات نوین .

3. ارتقا ایجاد بازار قوی داخلی و بهبود سطح یکپارچگی اقتصادی ملی .

4. قدم برداشتن در راستای پیشبرد راهبرد بازسازی شهری و تحکیم و سازندگی کشاورزی و بخش های شهری و کشاورزان .

5. ارتقا توسعه یکپارچه منطقه ای و کمک به نقش آفرینی امتیازات تطبیقی هر منطقه .

6. تسریع اصلاح اقتصادی و گشایش همه جانبه .

7. بهبود سلامت و رفاه مردم و حل عمده مسائل و نگرانی مردم .

منبع : چاینادیلی