چین در قم کارخانه مي سازد


گروه «ايران زمين» کارخانه‌ای پیشرفته در زمینه محصولات سرمایشی و گرمایشی با مشارکت يك شرکت چینی در قم ساخته مي شود.
مهندس مجید آوری فرد رئیس سازمان صنایع و معادن استان قم در گفت‌وگو با مهر گفت: مدیران اين شرکت چینی پس از توافق با یکی از واحدهای صنعتی مستقر در قم جهت ساخت کارخانه، از محل پیشنهادی استقرار این کارخانه در قم بازدید کردند.وی افزود: در این دیدار با توجه به پتانسیل‌ها و امتیازات موجود در استان به عنوان قطب صنعتی کشور، زمینه‌های سرمایه‌گذاری در قم بسیار مثبت ارزیابی شد.رئیس سازمان صنایع قم ادامه داد: مدیران شرکت چيني نیز خواستار حمایت مسئولان استان جهت تأسیس کارخانه مناسب با توجه به شرایط جغرافیایی قم شدند. همچنین مقرر شد این گروه صنعتی جهت امکان‌سنجی و آشنایی با بازار مصرف، از مناطق گرمسیری جنوبی ایران نیز بازدید کنند تا جهت سرمایه گذاری برای ایجاد چنین واحدهایی در کشور با رغبت و اطمینان بیشتری اقدام کنند.
روزنامه اطاعات