ابراز نگرانی کمیته توسعه درخصوص سرمایه گذاری و تجارت جهانی

کمیته توسعه- اجلاس وزرای بانک جهانی و صندوق پول بین المللی – از تضعیف رشد تجارت جهانی خبر داد ؛ این درحالی است که چشم انداز سرمایه گذاری هموارتر شده است .

در اعلامیه روز شنبه در نشست بهاره غیرعلنی موسسات واشنگتن ، کمیته توسعه بر نقش مهم تجارت و سرمایه گذاری بین الملل به عنوان محرک رشد ، بهره وری ، نوآوری ، اشتغال زایی و توسعه پایدار تاکید کرد.

بر اساس این اعلامیه آسیب پذیری های بدهی همچنان باقی است و تردیدهای سیاسی بر اطمینان و اعتماد تاثیرگذاشته است . ما بر اهمیت پذیرش سیاست های ارتقادهنده رشد ضمن حفظ ریسک و حفظ موارد آسیب پذیر تاکید می کنیم .

این کمیته از دیدگاه چندگانه بانک جهانی و صندوق پول بین المللی و بدهکاران و بستانکاران حمایت کرد تا روند بایگانی ، نظارت ، گزارش بدهی های عمومی و خصوصی بهبود یابد و تلاش در راستای تقویت هماهنگی بستانکاران در شرایط اصلاح بدهی تقویت شود.

ما از این دو موسسه می خواهیم تا با همکاری سیاستگذاران با توجه به شرایط کشور توازن دقیق میان حمایت از تقاضا و اصلاح فضای مالی را تشخیص دهند و در بهبود ظرفیت مدیریت بدهی ، ثبات و شفافیت به کشورها و همچنین تقویت تحرک منابع داخلی کمک کنند.

این اعلامیه بر نقش اساسی بخش خصوصی در ارائه راه حل های پایدار برای چالش های توسعه ، ایجاد بازار ، تحرک سرمایه گذاری و اشتغال زایی تاکید دارد.

این اعلامیه از احزاب مربوطه خواست تا با همکاری یکدیگر به تحریک منابع و راه حل های بخش خصوصی ، اصلاح بخش ها و کنترل ریسک های سرمایه گذاری بپردازند.

این کمیته که متشکل از 189 کشور است از اهداف بانک جهانی از جمله ریشه کن کردن فقر و ارتقا رفاه همگان حمایت خواهد کرد.

دیوید مالپاس رئیس جدید بانک جهانی در بیانیه ای پس از نشست کمیته مشترک اعلام کرد که ماموریت موسسات توسعه چندجانبه از قبل ضرورت بیشتری یافته است .

به گفته وی تلاش بی وقفه در راستای تقویت رشد ، افزایش درآمد اقشار متوسط جامعه ، اشتغال زایی ، اشتغال کامل بانوان و جوانان در اقتصاد ، حمایت قوی تر و جدی تز از ثبات اقتصاد جهان برای همگان ضروری است .

منبع : people.cn